Trung tâm Khởi nghiệp

Khởi động NCW

StartUp NCW là một chương trình liên kết của StartUp Washington, một sáng kiến ​​được phát triển bởi Văn phòng Phát triển Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh của Bộ Thương mại Bang Washington. Thông qua Trung tâm Doanh nhân Wenatchee Valley College, StartUp NCW đang nỗ lực để phát triển một cộng đồng doanh nhân lớn mạnh và phát triển bao trùm toàn bộ Bắc Trung tâm Washington. StartUp NCW cung cấp cho các doanh nhân, công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ một bộ các chương trình và dịch vụ tư vấn, cố vấn, giáo dục được thiết kế để khởi động và phát triển các doanh nghiệp địa phương. Truy cập StartUp NCW để tìm hiểu thêm về các hoạt động khởi nghiệp đang diễn ra tại các cộng đồng Bắc Trung Bộ Washington và các nguồn lực sẵn có cho các doanh nhân đang tìm cách xây dựng và phát triển các công ty khởi nghiệp.

Các Trung tâm Khởi nghiệp khác của Washington: