Có một câu hỏi?

Đối với các yêu cầu chung, vui lòng sử dụng biểu mẫu bên dưới.

Nếu có thắc mắc về các khoản tài trợ của Working Washington 4, vui lòng gửi email Commercegrants@submittable.com

6 + 6 =

Thêm thông tin

Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về các dịch vụ và chương trình phát triển kinh tế nông thôn của chúng tôi, hãy liên hệ:

Lynn Longan
Quản lý, Nhóm Nông thôn & Doanh nghiệp Nhỏ
Văn phòng Phát triển Kinh tế & Năng lực Cạnh tranh

Văn phòng
Bộ Thương mại Tiểu bang Washington
Văn phòng Phát triển Kinh tế & Năng lực Cạnh tranh
Tòa nhà Westin Exchange
2001 6th Ave, Suite # 2600
Seattle, WA 98121

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Văn phòng Phát triển Kinh tế & Năng lực Cạnh tranh