Covid-19

A เครื่องมือวางแผน 'Between Waves' สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

7 ถูกกฎหมาย

  • ปรึกษาความคุ้มครองด้านการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของประชาชนสิ่งอำนวยความสะดวกความรับผิด ฯลฯ
  • ตรวจสอบสัญญาแรงงานสำหรับข้อ จำกัด ตารางการทำงานเบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรมและการลาป่วย
  • ทบทวนสัญญาซัพพลายเชนของซัพพลายเชนเพื่อความยืดหยุ่นในเงื่อนไขและการหยุดชะงักทางธุรกิจที่รัฐหรือรัฐบาลกลางได้รับคำสั่ง
  • ดำเนินการตรวจสอบสัญญาเช่าการจำนองและเอกสารการจัดการทรัพย์สินอื่น ๆ สำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการปิดกิจการ