Txoj Kev Tiv Thaiv Tiv Thaiv

Coach ceeb toom txog qhov tseem ceeb ntawm kev tuav pov hwm kev lag luam.Tsis Txhob Caw Tawm - Tiv Thaiv Koj Tus Kheej

Nws tuaj yeem mob siab yog tias koj txoj kev lag luam zoo nce hauv pa taws. Kev tuav pov hwm kev lag luam tiv thaiv koj kev nqis peev tiv thaiv cov xwm txheej uas tsis tau xav txog xws li kev raug mob hauv chaw ua haujlwm, kev foob rau qhov khoom tsis zoo, kev poob ntawm tus khub lossis kev puas tsuaj ntuj.

Ntau lub lag luam xav tias kev pov hwm yog ib qho kev xaiv, "zoo rau muaj," nyiam kom muab nws tso kom txog rau thaum daim ntawv tshuav nyiaj zoo dua los yog sijhawm zoo dua. Tab sis zoo li kev tuav pov hwm tsheb, kev tuav pov hwm kev lag luam tiv thaiv koj ntawm qhov tsis xav txog thiab nws tsis tsuas yog xyuas kom koj lub lag luam txuas ntxiv mus, tab sis muab kev thaj yeeb rau koj uas yog tus tswv.

Qhov yuav tsum muaj kev tuav pov hwm nws txawv nyob ntawm kev lag luam uas koj xav tau nyob hauv. Xeev Washington xav kom cov tswv ntiav ua haujlwm Kev tuav pov hwm cov neeg ua haujlwm thiab nyiaj tuav pov hwm kev poob haujlwmCov. Koj kuj yuav tsum tau nqa txoj cai tswjfwm kev lag luam rau koj lub tsheb lossis hauv lub tsev koj siv ua ib feem ntawm kev cog lus xauj tsev.

Nov yog qee yam kev pov hwm uas koj xav tuaj yeem xav txog:

KEV PAB CUAM TXOJ CAI NTAWM INSURANCE
Qhov no hais txog koj rau kev raug xwm txheej, kev raug mob, kev tsis saib xyuas, khoom vaj tse puas tsuaj, nqi kho mob, kev liam, hais lus phem, nqi foob thiab chaw nyob lossis kev txiav txim plaub ntug.

KHOOM LUB LIABILITY INSURANCE
Yog tias koj tsim khoom, lag luam wholesale, faib lossis muag cov khoom lag luam, koj tuaj yeem tsim nyog rau nws txoj kev nyab xeeb. Qhov kev pov hwm no pab koj tiv thaiv kev poob peev nyiaj txiag yog tias cov khoom lag luam tsis zoo ua rau raug mob lossis lub cev.

LUS TXWV TXOJCAI TUAJ
Qee zaum raug xa mus ua ib qho yuam kev thiab tsis ua haujlwm txoj cai, qhov kev pov hwm kev pov hwm no tiv thaiv koj los ntawm kev ua tsis raug, yuam kev, tsis saib xyuas hauv kev muab cov kev pabcuam, luam ntawv yuam kev, thiab lwm yam. Piv txwv li, cov kws kho mob yuav tsum yuav cov ntawv pov hwm tsis raug cai, uas yog ib daim ntawv pov hwm kev pov hwm cov neeg muaj txuj ci siab.

KEV PAB CUAM RAU LWM YAM HAIS LUS
Qhov no hais txog txhua yam ntsig txog qhov poob thiab / lossis kev puas tsuaj ntawm koj lub lag luam vim los ntawm hluav taws, pa taws, cua, hailstorms, kev tsis mloog lus thiab kev ua phem rau. Nws tuaj yeem suav cov nyiaj them poob haujlwm rau cov nyiaj tau ploj, kev cuam tshuam kev lag luam, vaj tse, khoos phis tawj, cov ntawv lag luam thiab cov nyiaj. Muaj ob txoj cai tswjfwm: Kev tiv thaiv txhua tus muaj pheej hmoo, uas suav txog ntau qhov xwm txheej, tshwj tsis yog cov kev cai tshwj xeeb tsis suav nrog hauv tsab cai, thiab cov kev cai tshwj xeeb, uas tiv thaiv qee yam tshwj xeeb xws li hluav taws, dej nyab los yog kev ua txhaum cai.

HAIS LUS UA LUAJ INSURANCE HAIS LI. Cov cai ntawm vaj tse tsis feem ntau tsis them nyiaj los ntawm kev ua lag luam hauv tsev. Yog tias koj tab tom khiav lag luam tawm ntawm koj lub tsev, koj yuav xav xav txog txoj cai cais uas tshwj xeeb rau koj lub lag luam hauv tsev, uas tuaj yeem tham txog ntau yam xwm txheej uas tau teev tseg nyob hauv cov hom kev pov hwm uas tau hais los saud.

Txhawm rau nrhiav kom paub cov cai twg uas haum rau koj txoj kev lag luam, koj yuav tsum tiv tauj tus neeg sawv cev kev tuav pov hwm kev lag luam los txhawm rau tus nqi thiab cov txiaj ntsig uas muaj ntau qib thiab ntau hom kev tiv thaiv rau koj txoj kev lag luam.

 

Kev Npaj Siv Phom Sij

Txawm nws yuav tshwm sim los ntawm xwm, tib neeg lossis thev naus laus zis, kev puas tsuaj yuav cuam tshuam koj txoj kev lag luam. Nws yog teeb meem thaum twg, tsis yog. Kev puas tsuaj rau koj txoj kev lag luam cuam tshuam rau koj lub hnab ris, cov neeg ua hauj lwm thiab cov zej zog loj thiab nws tsis tshua muaj nqi los npaj ua kev puas tsuaj ua ntej nws ntaus dua nws yuav rov ua dua nyob rau tom qab.

Cia wb mus saib seb yuav ua li cas thaum lub sijhawm npaj txhij txog thiab npaj tos nws li cas.