Txoj Kev Tiv Thaiv Tiv Thaiv

OK Koj tau ua tiav txhua cov ntaub ntawv, them tus nqi tsim nyog, tau txais tag nrho koj cov account teeb tsa thiab tseem muaj qee daim npav ua lag luam.

Pib koj tus lag luam yog ib qho yooj yim. Nyob hauv kev ua lag luam yuav siv haujlwm ntau dua. Nws tau yooj yim kom poob rau hauv ib hnub dhau ib hnub ntawm kev khiav lag luam, ntau heev kom koj poob qhov muag ntawm qee qhov uas tuaj yeem muab koj rau ntawm lub rooj ntev zaum rau cov kev ua si uas tseem tshuav.

Txhawm rau kom koj ua si zoo li cov pro, peb tau muab tso ua ke ib co kev yeej uas yuav pab koj txiav txim siab paub, nthuav koj pab neeg kom tau zoo thiab zam tau cov kev nplua uas tsis txaus ntshai, suav nrog cov uas tuaj yeem ua rau koj pov tseg ntawm qhov kev ua si.

 

Pom Cov Kws Qhia Zoo

Txhua tus pro xav tau me ntsis kev pab tam sim no thiab tom qab ntawd. Vim tias kev lag luam tuaj yeem muaj kev cai thiab nyiaj txiag rau koj, koj tsev neeg thiab koj cov koom tes lag luam, koj yuav xav coj tus kws cob qhia lossis lwm tus kws tshaj lij kev lag luam mus rau hauv lub voj kom tsis txhob muaj qhov ua tsis raug.

Nov tsuas yog qee qhov ntawm koj tuaj yeem siv tus cob qhia, tus kws lij choj lossis CPA rau:

LIAB
Raws li tau sau tseg, txhua tus qauv ua lag luam muaj qhov zoo thiab tsis zoo rau koj. Tus kws cob qhia, kws lij choj lossis CPA tuaj yeem mus hla cov kev xaiv sib txawv nrog koj thiab pab koj xaiv cov qauv kev lag luam uas ua tau raws li koj cov kev xav tau tshwj xeeb.

NYIAJ
Txhua cov qauv kev lag luam muaj ntau hom thiab qib ntawm cov ntawv sau se. Lub hom phiaj, ntawm chav kawm, yog kom txo koj cov se tawm thaum them koj cov kev cai lij choj rau cov nom tswv hauv nroog, county, xeev thiab tsoomfwv raws sijhawm thiab yam muaj txhij txhua. Tus kws tshaj lij se yuav tuaj yeem pab koj txiav txim siab saib tus qauv twg yuav ua rau koj tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm kev txo tus neeg ua se.

Nyiaj Raug Mob Tom
Yuav ua li cas koj them koj tus kheej muaj kev cuam tshuam nyiaj txiag thiab se. Cov tswv ntawm cov tswv lag luam sib koom tes, kev sib koom tes thiab LLC feem ntau them lawv tus kheej los ntawm kev kos uas yuav txawv los ntawm kev them nyiaj rau lub sijhawm them nyiaj thaum cov tub ceev xwm ntawm cov tuam txhab tau txais cov nyiaj hli. CPA tuaj yeem taug koj los ntawm koj cov kev them nyiaj los pab kom ntseeg tau tias koj tau raws li lub xeev thiab tsoomfwv qib se thiab cov ntawv tshaj qhia.

CEEB TSHEEJ
Yog tias koj yog tus tswv ib tug tswv uas koj hu koj tus kheej kev txhaj tshuaj rau pab neeg. Yog tias koj yog tus koom nrog ua haujlwm, koj yog ib tus neeg ua haujlwm, tsis yog tus tswv. Ob leeg muaj lawv qhov zoo thiab qhov tsis zoo. Tus kws tshaj lij muaj tswv yim tuaj yeem pab koj kom phim tus qauv rau qib koj tus kheej uas koj xav kom muaj thiab tseem paub tseeb tias cov ntawv thov yuav tsum tau ua raws li cov kev cai, cov ntawv pov thawj thiab lwm cov ntaub ntawv.

NYIAJ TSO POJ NIAM
Raws li kev lag luam, koj yuav tsum khaws cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws txog koj cov nyiaj khwv tau, cov nyiaj xa tawm thiab lwm yam teeb meem nyiaj txiag. Txij li thaum txhua tus qauv kev lag luam muaj kev sib txawv ntawm kev tshaj qhia thiab sau cov ntaub ntawv khaws tseg, koj xav kom paub tseeb tias koj npog tag nrho koj cov hauv paus txij thaum pib. CPA tuaj yeem pab koj teeb tsa koj qhov kaw cia thiab teev nyiaj txiag cov nyiaj txiag kom koj ua tau raws li cov kev cai tswj kav. Tseem muaj qee qhov ua-nws-koj tus kheej cov cuab yeej tawm sab nraud, xws li GoDaddy cov online ceev cov npe nyiaj thiab Freshbooksuas tso cai rau koj los tswj feem ntau ntawm koj cov nyiaj txiag, suav nrog cov ntawv sau nyiaj thiab P & L cov nqe lus.

TXHEEJ TXHEEM, LICENSING, PERMITTING
Txhua lub nroog lossis txhua lub nroog muaj cov ntawv thov sib txawv. Tus kws lij choj lossis CPA tuaj yeem pab koj txheeb xyuas yam uas koj tus lag luam xav tau kom ua raws thiab paub tseeb tias koj muaj ntawv tso cai tsim nyog, ntawv sau npe thiab ntawv tso cai.

LAG LUAM LUB NPE 
Yog tias koj npaj siab yuav siv lub npe lag luam uas yog qee yam dua li koj lub npe kev cai, koj yuav xav ntsib kws lij choj. Tus kws lij choj tuaj yeem pab koj sau npe rau lub xeev thiab hauv tsoomfwv qib siab kom koj thiaj li muaj cov kev tiv thaiv tsim nyog. Nco ntsoov tias tsoomfwv lub tuam txhab lossis cov npe lag luam tuaj yeem ua tus cim kev lag luam lossis npe lag luam tau. Raws li tau sau tseg ua ntej, cov nqi ntawm kev tso npe lub npe ntawm tsoomfwv tuaj yeem tsim nyog rau lub sijhawm thiab tus nqi.

TSWJ
Yog tias koj txoj kev lag luam muaj cov kev pabcuam lossis ntiav ib tus neeg sab nraud lossis cov neeg ua haujlwm sib cog lus ib ntus, koj yuav xav ntsib ib tus kws lij choj txog qhov no. Lawv tuaj yeem pab koj tiv thaiv koj cov cai thiab kom ntseeg tau tias daim ntawv cog lus npog tag nrho cov ces kaum, suav nrog cov nqe lus yuav hloov kho li cas, yuav ua li cas kev sib raug zoo thiaj li raug tshem tawm thiab kev hais plaub ntug yuav ua li cas thiab nyob qhov twg.